01.28. Szöul

Tájékoztatás a külképviseleten történő szavazásról  

A köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választása első fordulójának időpontját 2010. április 11. napjára, vasárnapra, a második fordulójának időpontját 2010. április 25. napjára, vasárnapra tűzte ki. Ennek megfelelően külképviseleteken a választás első fordulója 2010. április 4-én, második fordulója április 25-én lesz.

A szöuli nagykövetségen 2010. április 4-én, vasárnap helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni.

A külképviseleti választói névjegyzékbe való felvételről az OVI a korábbi választásokhoz hasonlóan részletes tájékoztatót készített, mely a www.valasztas.hu honlapon elérhető.

A szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópolgár külföldön akkor adhatja le szavazatát, ha a külképviseleti névjegyzékbe vételét 2010. március 19. 16. 00 óráig kérte a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, vagyis a település jegyzőjétől. A nagykövetség a fogadó országban tartózkodó magyar állampolgároktól nem veheti át a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet a lakóhely szerinti jegyzőhöz való továbbítás céljából. A kérelmet mindenki, a törvény előírásai szerint, csak postai úton, ajánlott levélben, vagy meghatalmazott útján juttathatja el a lakóhelye szerinti jegyzőhöz.

A külképviseleti névjegyzékbe történő felvételi kérelem formanyomtatványa szintén letölthető a www.valasztas.hu oldalról. A formanyomtatvány mintája a konzuli váróban megtekinthető.


02.01. Szöul

Tájékoztató a választójogosultak köréről és a külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel szabályairól, a határidőkről és a jogorvoslati lehetőségekről   Az országgyűlési képviselők megválasztásának szabályait az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény tartalmazzák. Az általános országgyűlési választások során a külföldön tartózkodó választópolgárok a Magyar Köztársaság nagykövetségein és főkonzulátusain gyakorolhatják választójogukat.

A szavazás ideje

Az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásának első fordulója a magyarországi szavazókörökben 2010. április 11-én, második fordulója 2010. április 25-én kerül lebonyolításra.

A külképviseleteken a választás első fordulója a magyarországi szavazás napját megelőző 7. napon, azaz 2010. április 4-én kerül megtartásra. Ettől eltérnek az amerikai kontinensen található külképviseletek, melyek esetében a szavazást a magyarországi szavazást megelőző 8. napon, azaz 2010. április 3-án kell megtartani.

A választás második fordulója a külképviseleteken a magyarországi szavazás napján, tehát 2010. április 25-én történik. Az amerikai kontinensen található képviseleteken ekkor is egy nappal korábban szavazhatnak a választópolgárok, tehát 2010. április 24-én.

Ki szavazhat a külképviseleten?

A külképviseleten az a nagykorú, a Magyar Köztársaságban bejelentett lakóhellyel rendelkező, a magyarországi lakóhelye szerinti választói névjegyzéken szereplő magyar állampolgár szavazhat, aki a szavazás időpontjában külföldön tartózkodik. Ezen túlmenően a külképviseleten való szavazás feltétele, hogy a magyarországi lakóhely szerinti helyi választási iroda vezetője (a település jegyzője) a választópolgárt – kérésére – a külképviseleti névjegyzékre felvegye.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a választójogosultságot az érvényes magyar útlevél, személyi igazolvány, magyarországi ingatlantulajdon, illetőleg a bejelentett (ideiglenes) tartózkodási hely önmagában nem alapozza meg, annak Alkotmány szerinti feltétele, hogy olyan lakóhelye legyen Magyarországon, ahol életvitelszerűen tartózkodik.

Hogyan lehet kérni a külképviseleti névjegyzékre való felvételt?

A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet a magyarországi lakóhely szerinti helyi választási iroda vezetőjéhez személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton ajánlott levélben kell eljuttatni.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni, hogy a választópolgár a választás melyik fordulójában kíván a külképviseleten szavazni. Annak a választópolgárnak, aki a választás mindkét fordulóján külföldön kíván szavazni, nem kell az egyes fordulókra külön-külön nyomtatványt kitöltenie, hanem egy nyomtatványon is jelezheti szavazási szándékát.

A nyomtatvány beszerezhető a külképviseleteken és a választási irodákban, továbbá letölthető a www.valasztas.hu internetes címen.

A kérelem benyújtható az erre rendszeresített nyomtatvány nélkül is, azonban a kérelemnek a jogszabályban foglalt előírások szerint feltétlenül tartalmaznia kell a kérelmező választópolgár családi és utónevét; személyi azonosítóját; születési helyét és idejét; anyja nevét; magyarországi lakcímét, továbbá annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a kérelmező a választójogát gyakorolni kívánja valamint a kérelmező külföldi értesítési címét, ha a helyi választási iroda vezetőjének döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a magyarországi lakcímére kéri.

Amennyiben a választópolgár a kérelmet meghatalmazott útján nyújtja be, a meghatalmazás akkor fogadható el, ha a választópolgár a meghatalmazást sajátkezűleg írta és aláírta; vagy két tanú a meghatalmazáson aláírásával igazolja, hogy a választópolgár a nem általa írt meghatalmazást előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; ez esetben a meghatalmazáson a tanúk olvasható nevét és lakóhelyét is fel kell tüntetni. A meghatalmazásnak tartalmazni kell azt a tényt, hogy az a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem benyújtására vonatkozik.

Meddig kell a kérelmet benyújtani?

A kérelem benyújtásának határideje – bármelyik fordulóban akar a választópolgár külföldön szavazni – egységes, azaz a kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2010. március 19-én 16.00 óráig kell benyújtani a választópolgár lakóhelye szerinti jegyzőhöz. Ajánlott levél esetében a levélnek szintén eddig az időpontig kell megérkeznie. Ezen határidő jogvesztő, ezért javasoljuk, hogy az ajánlott levél a helyi postai viszonyok figyelembevételével, kellő időben kerüljön feladásra.

A kérelem elbírálása

Ha a kérelem teljesítésének nincsen akadálya, a jegyző a választópolgárt haladéktalanul felveszi a külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg törli a lakóhelye szerinti választói névjegyzékből.

A jegyző a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelmező nem rendelkezik választójoggal, vagy ha a megadott adatok hiányosak. A kérelem akkor is elutasításra kerül, ha a választópolgár nem jelöli meg, hogy a választás melyik fordulójában kíván a külképviseleten szavazni.

A jegyző a külképviseleti névjegyzékbe való felvételről, illetőleg a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem elutasításáról a kérelmezőt magyarországi lakcímén, vagy a kérelmező által megadott külföldi címen közvetlenül, postai úton, haladéktalanul értesíti.

A külképviseleti névjegyzékbe vétel elutasításával kapcsolatos jogorvoslat

A jegyző döntésével szemben a választópolgár az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül a döntést hozó jegyzőhöz kifogást nyújthat be. A kifogásról a jegyző legkésőbb a beérkezést követő napon dönt.

Ha a helyi választási iroda vezetője a kifogásnak nem ad helyt, a kifogást legkésőbb a beérkezését követő napon megküldi a helyi bíróságnak, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet nem kötelező. A bíróság a kifogásról a beérkezését követő három napon belül dönt. Ha a bíróság a kifogást alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék, illetőleg a külképviseleti névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a kifogást elutasítja. A bíróság döntéséről haladéktalanul értesíti a választópolgárt.

Országos Választási Iroda


02.12. Szöul

Ösztöndíj lehetőség   A Koreai Köztársaság kormánya által támogatott ösztöndíj programról
(GKS-Global Korea Scholarship) a következő internetes címen található
bővebb információ:

www.studyinkorea.go.kr
www.gks.go.kr

02.19. Szöul

Megbízólevél átadása  
Lengyel Miklós nagykövet 2009. december 9-én átadta megbízólevelét Kim Yong-nam-nak, a KNDK Legfelsőbb Népi Gyűlése Elnöksége elnökének.

A fenti időponttól kezdődően az észak-koreai vonatkozású ügyekben – a konzuli kapcsolatok kivételével – a szöuli nagykövetség illetékes. Vízum és egyéb konzuli ügyekben továbbra is a pekingi magyar nagykövetséghez fordulhatnak.


04.02. Szöul

2010. évi parlamenti választások   1. Emlékeztető a külképviseleti szavazás időpontjáról és helyszínéről

A külképviseleti szavazóhely pontos címe: 1-103, Dongbinggo-dong Yongsan-gu, 140-230 Seoul


A külképviseleti szavazás ideje
        I. forduló: április 4. 06:00-19:00
        II. forduló: április 25. 06:00-19:00

2. A szavazáshoz az alábbi személyazonosságot igazoló érvényes okmányok egyikével kell rendelkezni:

  • útlevél
  • személyazonosító igazolvány
  • 2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formájú) vezetői engedély (jogosítvány)
  • egy évig érvényes ideiglenes magánútlevél (megjegyzés: a hat hónapig vagy ennél rövidebb ideig érvényes ideiglenes magánútlevél azonban nem elfogadható).

A szavazáshoz nincs szükség sem a lakcímkártyára, sem a jegyző által megküldött, a külképviseleti névjegyzékbe áthelyezésről szóló értesítésre.


04.20. Szöul

2010. évi országgyűlési választások, II. forduló

Tisztelt Választópolgár!

Az országgyűlési képviselők 2010. évi választásán április 25-én az alábbi 57 választókerületben lesz második forduló. Ön abban az esetben adhatja le szavazatát a külképviseleten, ha állandó lakóhelye a felsorolt az alábbi választókerületek valamelyikében van, a külképviseleti szavazásra bejelentkezett és a külképviseleti névjegyzékben szerepel.

Az érintett egyéni választókerületek a következők:

 

Megye/ Főváros

OEVK

Székhely

Budapest

03

Budapest III.ker.

Budapest

04

Budapest III.ker.

Budapest

05

Budapest IV.ker.

Budapest

06

Budapest IV.ker.

Budapest

08

Budapest VI.ker.

Budapest

09

Budapest VII.ker.

Budapest

10

Budapest VIII.ker.

Budapest

13

Budapest XX.ker.

Budapest

14

Budapest X.ker.

Budapest

16

Budapest XI.ker

Budapest

19

Budapest XIII.ker

Budapest

20

Budapest XIII.ker

Budapest

21

Budapest XIV.ker.

Budapest

22

Budapest XIV.ker.

Budapest

23

Budapest XV.ker.

Budapest

26

Budapest XVIII.ker.

Budapest

27

Budapest XVIII.ker.

Budapest

28

Budapest XIX.ker.

Budapest

29

Budapest XX.ker.

Budapest

30

Budapest XXI.ker.

Budapest

31

Budapest XXI.ker.

Baranya

04

Komló

Bács-K.

08

Kiskunhalas

Békés

07

Mezőkovácsháza

Borsod-A-Z.

01

Miskolc

Borsod-A-Z.

02

Miskolc

Borsod-A-Z.

03

Miskolc

Borsod-A-Z.

04

Miskolc

Borsod-A-Z.

05

Ózd

Borsod-A-Z.

06

Sajószentpéter

Borsod-A-Z.

07

Kazincbarcika

Borsod-A-Z.

08

Edelény

Borsod-A-Z.

11

Szerencs

Borsod-A-Z.

12

Tiszaújváros

Csongrád

01

Szeged

Csongrád

03

Szeged

Csongrád

07

Makó

Fejér

01

Székesfehérvár

Fejér

03

Dunaújváros

Heves

03

Gyöngyös

Heves

04

Hatvan

Heves

05

Heves

Heves

06

Füzesabony

Jász-N-Sz.

01

Jászberény

Jász-N-Sz.

03

Szolnok

Jász-N-Sz.

04

Szolnok

Jász-N-Sz.

05

Kunszentmárton

Jász-N-Sz.

06

Mezőtúr

Jász-N-Sz.

07

Kunhegyes

Komárom-E.

01

Tatabánya

Komárom-E.

05

Esztergom

Nógrád

01

Salgótarján

Pest

02

Vác

Pest

12

Szigetszentmiklós

Szabolcs-Sz-B.

01

Nyíregyháza

Szabolcs-Sz-B.

02

Nyíregyháza

Szabolcs-Sz-B.

03

Tiszavasvári

Köszönjük a figyelmét:

A Külképviseleti Választási Iroda


07.22. Szöul

Koreai diákok a magyar nagykövetségen   2010. május 20-án a daegui Keimyung University 38 nemzetközi kapcsolatok szakos diákja két professzor kíséretében ellátogatott a szöuli magyar nagykövetségre. Az évek során az egyetemmel hagyományosan jó munkakapcsolat alakult ki, amely 2009 utolsó negyedében látványos fejlődésnek indult, köszönhetően többek között a Liszt Zeneakadémia 90 tagú szimfonikus zenekara méltán nagy sikerű fellépésének, Rubik Ernő díszdoktorrá avatásának és nagysikerű előadásának az egyetemen. A Zeneakadémia után intenzív egyetemközi együttműködés van kialakulóban a Semmelweis Egyetemmel is. Ilyen előzmények után nem volt meglepő az egyetem diákjaitól érkezett kérés, hogy szeretnének egy beszélgetéssel egybekötött látogatást tenni nagykövetségünkön. Ennek eredményeként került sor a találkozóra, ahol a jó hangulatú beszélgetésen szó esett a nagykövetség diplomatáinak munkájáról, a két ország diplomáciai kapcsolatairól és Magyarország történelméről.

07.22. Szöul

Magyarország fotókiállítás a szöuli Sogang Egyetemen   2010. június 3-án „Mozaikok Magyarországról” című, nagy érdeklődéssel kísért fotókiállítás megnyitására került sor a szöuli Sogang Egyetemen. A Magyarországot magas fokú művészi igényességgel bemutató fotók a nagykövetség munkatársa, Magyar Tibor felvételeiből kerültek kiválasztásra. A kiállítást két hétig láthatja a közönség.

Az Egyetem vezetése a kiállítás után tartott megbeszélésen együttműködési szándékáról tájékoztatta nagykövetségünket, kiemelve a tudományos kutatóközpontjuk tevékenységét, amelynek fókuszába régiónkat és Közép-Európát állították.


09.28. Szöul

II. Koreai Liszt Zongoraverseny

A dél-koreai Liszt Társaság, valamint a szöuli magyar nagykövetség közreműködésével került megrendezésre augusztus 29-én, Szöulban a II. Koreai Liszt Zongoraverseny.

A zsűri munkájában részt vett Kemenes András professzor is.Az első helyezett egy éves ösztöndíjat nyert a Liszt Ferenc Zeneművészti Egyetemre.


09.28. Szöul

A Vígszínház Szöulban   Idén a Vígszínház volt a kiemelt vendége az immár hagyományosan évente megrendezésre kerülő szöuli nemzetközi színházfesztiválnak, melyre a világ legkiválóbb művészei kapnak meghívást. Három nap alatt majd 3 ezren váltottak jegyet az Eszenyi Enikő rendezte Othello produkcióra. A publikum - a nyelvi akadályokon is felülemelkedve - rendkívül hálásan fogadta a darabot, valamennyi előadás végén felállva, ovációval ünnepelte a magyar vendégművészeket.

10.08. Magyarország

A vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítése

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a következő segélyszervezet részére utalhatóak a felajánlott összegek:

Magyar Vöröskereszt/Hungarian Red Cross
IBAN: HU37 1040 5004 0002 6547 0000 0000

Bank: K&H Bank
SWIFT: OKHBHUHB
Megjegyzésbe: ISZAP

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet/Hungarian Interchurch Aid

IBAN: HU42-1030-0002-5010-0126-2100-4882

Bank Neve: Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt.

Swift: MKKB HU HB

Megjegyzésbe: 10059iszap


10.12. Seoul

Tájékoztatás a vörösiszap kijutása miatt kialakult vízminőségi kárelhárítási helyzetről   2010. október 4-én a Magyar Alumíniumtermelő és Kereskedelmi Zrt.  (MAL Zrt.) Budapesttől 100 km-re dél-nyugatra, Ajka város térségében található üzemének zagytározójából gátszakadás következtében kijutott ipari vörösiszap jelentős környezeti károsodást okozott. Az erősen lúgos kémhatású iszap a tározóból kijutva bekerült a Torna-patakba is, amely továbbszállította a szennyeződést a Marcal folyóba.

Az apadó fázisban lévő Marcal folyót október 4-én 18 órakor érte el a jelentős mennyiségű iszapterhelés, amely levonulása lelassult. A szennyezés csóvájának eleje a Marcal folyón Mersevát települést hagyta el 2010. október 5-én 15 órakor. Magyarország tájékoztatást adott a Duna völgyi országoknak a Duna Védelmi Egyezmény keretén belül működő AEWS/PIAC riasztó rendszeren keresztül október 5-én, a reggeli órákban.

A 2010. október 5-én a Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) ülésén döntés született az iszaptároló töltésének azonnali helyreállításáról, valamint a mélyedésekben megrekedt vörösiszap kezelésének további sorsáról is.

A környezeti kár mérséklése érdekében az érintett környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok (Székesfehérvár, Szombathely, Győr) még aznap vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el. Október 4-én 16:00 órától III. fokú készültség van érvényben a Torna-patakon és a Marcal folyón, összesen 92,3 km hosszban.
A védekezés keretében, az erősen lúgos kémhatás mérséklése érdekében október 5-én reggeltől Kolontár községnél, majd Devecser és Somlóvásárhely területén valamint a Marcalon, a Szergény települést Vinár településsel összekötő út hídjánál megkezdődött a gipsz-szórás, amelyet a Marcalon légi szórással is kiegészítenek. A Marcal alsóbb folyásánál (a 22-es folyamkilométernél), Mórichidánál gipsz-tartalékdepóniát hoztak létre. A kiszórt gipsz és a szennyezőanyag elkeveredésének hatékonyságát tűzoltó-tömlősugárral biztosítják. Ennek eredményeként az pH-t 10,5-re sikerült csökkenteni a legfrissebb mérési eredmények szerint Marcalon.

Magyarország intenzív beavatkozásokat végzett még a szennyező csóva megérkezése előtt a Marcal egész szakaszán, hogy az esetleges nehézfémeket tartalmazó lebegőanyagokat kiülepítse. Ennek érdekében 7 fenékküszöb építését rendelte el, amelyből már 4 megvalósult.
Magyarország készen áll arra, ha szükséges, a Marcal mentén mezőgazdasági és egyéb területek elöntésével lokalizálja a szennyező anyagokat. Az esetleg így elöntött területek kisajátítása, utána pedig kármentesítése meg fog történni.

Annak érdekében, hogy a Rába folyóba elviselhető mértékű ph értékek alakuljanak ki, a Marcal folyó végén, a betorkollás felett intenzív semlegesítés folyik, aminek eredményeképpen a Marcal folyó kifolyó vizének ph értéke már 9 körül alakul. Ez bio-ecetsavas semlegesítéssel értük el. Ezt követően a víz tovább hígul a Rába, majd a Mosoni-Duna vizével és csak ezt követően kerül a Dunába, és vízminőségi problémákkal valamint egészségkárosító hatásokkal nem kell számolni. Tehát sikerült megakadályozni a Rába és a Duna súlyos lúgos kémhatású és nehézfém szennyeződését., természetkárosító hatással már nem kell számolni.

A Magyar Államnak továbbra is elsődleges célja, hogy a szennyeződést a Marcal folyón lokalizálja, és így megakadályozza, hogy a szennyeződés a Rába folyón és a Mosoni Dunán keresztül a Duna folyót elérje. A szennyező forrás térségében (Kolontár és Devecser települések környékén, Veszprém megye) becslések szerint 800 ha területen terült szét a vörösiszap, amely semlegesítésére mezőgazdasági repülőgépekről történő gipsz-szórással valósul majd meg. Ezt követően 2 cm vastagságban talajeltávolításra kerül sor a vízbázisok megvédése és a száraz vörösiszap szél általi tovaterjedésének elkerülése érdekében.

Budapest, 2010. október 7.

További információ a vörösiszap-katasztrófáról

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közölt hivatalos honlapon további információ érhető el a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatban.
A honlap címe: http://vorosiszap.bm.hu/


10.14. Daegu Magyar részvétel az International Lifelong Learning fesztiválon

2010. október 8-11 között Dél-Korea harmadik legnagyobb városában, a 2,5 millió lakosú Daegu-ban rendezték meg a kilencedik International Lifelong Learning elnevezésű fesztivált. A rendezvényen összesen 840 szervezet, 19 ország (többek között Franciaország, Németország, USA, Spanyolország, Lengyelország, Kína, Mexikó, Japán, Olaszország) és az UNESCO képviseltette magát.

A fesztivált a dél-koreai Oktatási Minisztérium, a koreai Lifelong Learning egyesület és a daegui önkormányzat támogatta.

A magyar kiállítási stand a központi pavilon nemzetközi szekciójában kapott helyet. A Magyarországot bemutató poszterek, idegenforgalmi kiadványok, magyar borok és turisztikai filmek bemutatása mellett kézműves foglalkozásokat is tartottunk.

A szervezőktől kapott információ alapján a négynapos rendezvényen 1.700.000 látogató volt.


10.19. Veszprém megye

Tájékoztató a vörösiszap szennyezéssel kapcsolatban

2010. október 4-én a Magyar Alumínium Zrt. tulajdonában álló timföldgyár területén ipari baleset történt. Az iszaptároló gátjának átszakadása következtében 600-700 ezer m³ vörösiszap és víz elegye öntötte el a Veszprém megyei Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit.

A szennyezés összesen mintegy 800 hektárnyi területet és 360 lakóházat érintett. A mélyebben található talajrétegek és az első vízadó talajréteg közvetlenül nem veszélyeztetettek. Ezt a tényt megerősítették az Európai Unió és az Egészségügyi Világszervezet szakértői is, akik az elmúlt napokban a térségben folytattak vizsgálatokat. A vizsgálatok eredményeit figyelembe véve, valamint a magyar kormányzati szervek azonnali, sokoldalú védelmi, kárelhárító és környezetjavító intézkedéseinek köszönhetően megkezdődött a lakosság részleges visszaköltöztetése az érintett településekre.

A Külügyminisztérium felhívja a Magyarországra utazó külföldiek figyelmét, hogy a Budapesttől mintegy 160 kilométerre bekövetkezett baleset lokális jellegű, és csak olyan településeket érintett, amelyek hagyományosan nem turisztikai célpontok. A baleset által érintett területen nincsenek külföldiek által is látogatott turisztikai nevezetességek.

Magyarország egyéb térségei a külföldiek beutazása és tartózkodása szempontjából teljesen biztonságosak. A lakosság mindennapi élete normális keretek közt zajlik. A magyar turisztikai célpontok változatlanul teljes infrastruktúrával és szolgáltatási körrel állnak a külföldi és hazai látogatók rendelkezésére.

Az ipari balesettel kapcsolatban bővebb információ a http://redsludge.bm.hu A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a Külügyminisztérium honlapján, ezért új ablakban nyílik meg. hivatalos honlapon olvasható.


10.20. Szöul

Lendvay József hegedűművész fellépése Szöulban

A Bravocomm impresszárió szervezésében 2010. október 15-én Lendvay József hegedűművész lépett fel a dél-koreai főváros legrangosabb kulturális központjában, a Seoul Art Centerben. A programon Brahms, Frank, Ravel, Paganini és Sarasate egy-egy műve, valamint magyar és erdélyi táncok szerepeltek.


11.02. Szöul

G20 csúcstalálkozó Szöulban

2010. november 11-12-én Szöulban rendezik a G 20 csúcstalálkozót. Az eseményre kb. 10 ezer vendéget várnak. A delegációk fogadása miatt november 8-12. között fennakadások várhatók a légiközlekedésben, a városban forgalmi korlátozásokat vezetnek be. A csúcstalálkozó helyszínéül szolgáló COEX központot 600 m sugarú körben bekerítik, a zónába történő belépés csak előre kiadott engedélyek birtokában lehetséges. A fenti időszakra a szállodák telítettek.  A delegációk mozgatása idején a tömegközlekedés is leállhat.

A koreai hatóságok rendkívül szigorú biztonsági intézkedéseket vezetnek be, hogy megakadályozzák a hasonló világeseményeket kísérő illegális demonstrációkat, antiglobalista tüntetéseket, rendbontást. Már a reptéren igyekeznek kiszűrni az ilyen céllal beutazni kívánó külföldieket, átlagosan minden harmadik poggyászt átvizsgálnak. Az esetleges antiglobalista demonstrációk résztvevőivel szemben a legszigorúbban lépnek fel. Kérjük az országba látogató vagy huzamosan itt tartózkodó magyar állampolgárokat, hogy saját biztonságuk érdekében az esetleges tüntetések helyszíneit kerüljék el.


11.10. Magyarország

Fool-Moon koncert Szöulban

A G20 csúcstalálkozót felvezető kulturális rendezvénysorozat keretében 2010. november 8-án a Seoul Art Centerben nemzetközi résztvevőkkel Akapella koncertet rendeztek. Német, koreai, japán, ausztrál és amerikai együttesek mellett meghívást kapott a magyar Fool Moon együttes is. A műfajt különösen szerető koreai közönség vastapssal jutalmazott valamennyi fellépő együttest.


11.15. Szöul

Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából Ji-Yong, koreai zongoraművész koncertet ad november 28-án, a Seoul Arts Centerben.

A koncert programja:

Liszt: Sonata in B minor S 178
I. Lento assai - Allegro energico - Gradioso
II. Andante sostenuto
III. Allegro energico- Andante sostenuto
IV. Allegro moderato - Lento assai

Schubert/Liszt: Erlkönig
Schubert/Liszt: Auf dem Wasser zu singen
Schubert/Liszt: Gretchen am Spinnrade
Liszt: Consolation No.3 in D Flat major
Schumann/Liszt: Myrthen Op. 25 No.1 – Widmung

További információ és jegyfoglalás a Seoul Arts Center honlapján.

http://www.sac.or.kr/eng/Program/view.jsp?prog_id=15435


12.02. Dél-Korea

Utazási tanácsok

November 23-án az észak-koreai hadsereg ágyúzta a két Koreát elválasztó sárga-tengeri határt, és több lövedék a határ közelében fekvő dél-koreai Yeonpyeong-szigeten csapódott be. A támadásnak két katonai és két civil áldozata volt. Az incidens ellenére az országban a helyzet nyugodt, – az érintett szigetet leszámítva – nem volt szükség a lakosságra vonatkozó rendkívüli intézkedések bevezetésére. Nem fenyeget a konfliktus eszkalálódásának veszélye. A külföldiek beutazása és tartózkodása továbbra is biztonságos.


12.21. Magyarország

Az állami nyugdíjrendszerbe történő visszalépésről

Fontosabb közérdekű tudnivalók:

  1. Aki vissza szeretne lépni az állami nyugdíjrendszerbe:

Első és legfontosabb, hogy az a magánnyugdíj-pénztári tag, aki vissza szeretne jönni az állami nyugdíjrendszerbe, annak erről nem kell nyilatkoznia. „Automatikusan” megtörténik a visszaléptetés – ahogy azt erről már elfogadott törvény is tartalmazza.

Ha a visszalépő tagnak esetleg reálhozama van - ők vannak kevesebben - annak a magánnyugdíjpénztáránál kell írásban nyilatkoznia, hogy a hozamát:

(1) egy összegben szeretné felvenni,

(2) vagy az állami nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számláján történő jóváírás érdekében a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő átutalását kéri,

(3) vagy az önkéntes magánnyugdíjpénztárában szeretné utaltatni.

A reálhozam felvétele adómentes, ha 2011. január 31-ig átléptek és hozamukat kivették.

A reálhozam kifizetésére vonatkozóan a magánnyugdíjpénztáraknak ütemterv készítési kötelezettsége van, amely alapján a kifizetések várhatóan 2011. április közepétől kezdődnek meg.

A reálhozam kifizetése a magánnyugdíjpénztárak kötelezettsége. A pénztárak az eszközök átadásával és az átutalásokkal kapcsolatos költségeket érvényesítik a magánnyugdíjpénztári tag követelésével (reálhozam) szemben. Azaz a magánnyugdíjpénztári tag által „felvehető” összegből levonásra kerülnek az említett költségek.

Ha a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tag a tagi kifizetés összegéről nem rendelkezik, a magánnyugdíjpénztár 2011. március 1-je és március 31-e között felkéri, hogy rendelkezzék a tagi kifizetés összegéről. Ha a volt tag a felhívás kézhezvételét követő 30 napon belül nem nyilatkozik, a magánnyugdíjpénztár a visszalépő tagi kifizetések összegét a lakcímére utalja ki.

Az át nem vett és a magánnyugdíjpénztárhoz visszaérkezett összeget a magánnyugdíjpénztár – a volt tagnak társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számláján történő jóváírás érdekében – a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utalja át.

  1. Mit kell tennie annak, aki minden körülményt megfontolva mégis úgy dönt, hogy marad önkéntes magánnyugdíjpénztári tag?

Első teendő, hogy nyilatkozatot tegyen erről. Ezt a nyilatkozatot Magyarországon bármely nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál (az ONYF) is megteheti 2011. január 31-ig.

Az a magánnyugdíjpénztári tag, aki ez alatt a nyilatkozattételre rendelkezésre álló időtartam alatt tartósan külföldön tartózkodik (külföldön foglalkoztatott, vagy ott tanul) nyilatkozatát személyesen a Magyar Köztársaság külképviseletén is megteheti.

Milyen adatokat kell feltüntetni ebben a nyilatkozatban?

A nyilatkozatban fel kell tüntetni a tag nevét, lakóhelyét és társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint annak a magánnyugdíjpénztárnak a nevét, ahol a tagsági jogviszonya fennáll.

Mit kell még ezen kívül tenni az érintetteknek?

A tag ezt a nyilatkozat másolatát a nyilatkozattételt követő 5 napon belül köteles megküldeni a foglalkozatójának.

Mi történik a nyilatkozattétel után?

A beérkezett nyilatkozatokat az ONYF elküldi a magánnyugdíjpénztáraknak legkésőbb 2011. március 1-jéig.

A magánnyugdíjpénztáraknak 45 napon belül meg kell állapítaniuk a visszalépő tagok számát, és ütemtervet kell készíteniük a visszaléptetés végrehajtására. Az ütemtervnek tartalmaznia kell a visszalépő tagi kifizetések, valamint az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek történő eszközátadás ütemezését is. A magánnyugdíjpénztár az ütemtervét – az elkészítését követő 3 napon belül – jóváhagyásra megküldi a Felügyeletnek. A magánnyugdíjpénztár a visszaléptetést a Felügyelet által jóváhagyott ütemterv alapján folytatja le.

Mi történik azoknak a magánnyugdíjpénztári tagoknak az adataival, akik visszalépnek az állami rendszerbe?

Az adatvédelmi törvény alapján csak célhoz kötötten lehet adatot kezelni. Amennyiben a tag úgy rendelkezik, hogy visszalép az állami rendszerbe és nem marad fenn jogviszonya a pénztárral, úgy a magánnyugdíjpénztárak kötelesek törölni minden adatot, ami a tagokra vonatkozik.


12.22. Magyarország

Magyar EU-Elnökség

Magyarország uniós soros elnökségével kapcsolatban a következő címen tájékozódhatnak:

www.eu2011.hu